Artizan entelektüel sorumluluk adına “Ne yapmalı?” sorusuna cevap vermek için yola çıkar. Adalet, eşitlik, özgürlük, dayanışma, demokrasi, çoğulculuk, barış gibi insanlığın temel değerlerini sahiplenir; katılıma ve gelişime açıktır.

Aydınlanma faaliyetinin “artizanca” tesis edilmesindeki ilkeler şunlardır:

Eğitim-Araştırma

Artizan, eğitim-araştırmayı sürekli hale getirerek katılımcı bir şekilde yürütmeyi ve sonuçlarını kamuyla paylaşmayı temel bir ilke olarak kabul eder. İnsanlığın günümüze dek ürettiği kültürel birikimin güncelle ilişkisini kurmayı, bu birikimi oluşturan yaklaşımları anlamayı ve kültürel mirası günümüzden katkılarla geliştirmeyi amaçlar.

Yaratıcı Üretim ve Kamusallaşma

Özen ve yaratıcılıkla ortaya konan “artizanca” emeğin ön planda tutulması esastır. Çalışma alanlarında ortaya çıkan ürünler açık birer kaynak (open source) olarak kamusal sunuma açılır. Üretim sürecinde yer alanların katkıları teslim edilmekle birlikte, bu ürünler kimsenin mülkiyetinde değildir; karşılıklı iletişimle dileyenlerin katkısına açıktır.

Örgütlenme ve Dayanışma

Çalışmaların, kendilerine imtiyaz atfeden piyasa ve iktidar odaklarının etkisinden bağımsız yürütülebilmesi için gerekli altyapının ve dayanışmacı ilişkiler ağının oluşturulması elzemdir. Artizan, insanların ortak üretimler gerçekleştirebileceği katılımcı yapılar örgütlemeyi hedefler. Örgütlenme anlayışı çalışma alanını ve emek eksenli ilişkileri merkeze alır.

İşleyiş / Hukuk

Yapı içinde katılımcı, demokratik ve özyönetime dayalı işleyiş hedeflenir. Yapı genelinde ve çalışma alanları arasında geri bildirim ilişkisinin ve koordinasyonun kurulması esastır. Hukuki düzeyde, birey ve yapı haklarının korunmasına, yürütmeden bağımsız bir işleyişin oluşturulmasına özen gösterilir.